Algemene Voorwaarden

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn juridisch bindend en gelden de toegang tot, het gebruik en het bezoeken van enkele of alle webpagina's en gerelateerde diensten en materialen van de website van Voetballoopbaan.nl.

Voetballoopbaan.nl. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64174115, verleent bezoekers van www.voetballoopbaan.nl en www.voetballoopbaan.com hierbij toegang tot de website en nodigt hen uit kennis te nemen van de website. Door deze website te benaderen en op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden

Wat is Voetballoopbaan.nl?

Voetballoopbaan.nl is een online platform dat voetbalspeler & trainers de mogelijkheid bied zichzelf op een moderne manier online te presenteren d.m.v. een gebruikersaccount. Dit gaat gecombineerd met diverse netwerk mogelijkheden. Voetballoopbaan brengt vraag & aanbod bij mekaar.

Definities

Website/platform: http://www.voetballoopbaan.nl & http://www.voetballoopbaan.com Lid: Een gebruiker die zich op de Website heeft geregistreerd volgens de registratieprocedure die op de Website staat vermeld Inhoud/content: teksten, bestanden, foto's, logo's, slagzinnen, nieuwsartikelen, profielen en elk ander materiaal dat op de website is gepubliceerd Gebruiker: Zowel ongeregistreerde als geregistreerde leden websitebezoekers Speler: Een voetbalspeler die aan de voorwaarden voldoet om op onze website een spelersaccount aan te kunnen maken Trainer: Een voetbaltrainer die aan de voorwaarden voldoet om op onze website een trainersaccount aan te kunnen maken

Het algemene gebruik van Voetballoopbaan.nl

1.1 Inhoud U erkent dat de Website bestaat uit openbare communicatie en berichten tussen de Gebruikers van de site en dat de communicatie op de Website niet altijd privékarakter heeft. U stemt ermee in dat andere Gebruikers in staat kunnen zijn om uw communicatie of berichten op de Website te lezen.

1.2 Basis Regels De Website bevat communicatie en presentatie mogelijkheden. U stemt ermee in dat u de Website alleen gebruikt voor het verzenden en/of ontvangen van informatie die kenmerkend is voor of betrekking heeft op de aard van de Website. Door de Website te gebruiken gaat u akkoord met de naleving van de volgende regels: op generlei wijze iemand beledigen, provoceren, stalken/bedreigen, noch de rechten van derden schenden (met name de rechten van het individu, waaronder begrepen het recht op een privéleven); geen topics of elementen, namen of informatie vrijgeven, doorgeven, op een server opslaan, distribueren of verspreiden als de tekst kan worden aangemerkt als ongepast, kwetsend voor religieuze of ethische overtuigingen, racistisch, lasterlijk, obsceen, immoreel of onrechtmatig, of dat hierdoor sprake is van het overtreden van enig recht, in het bijzonder de intellectuele-eigendomsrechten; geen bestanden uploaden die software of andere elementen bevatten welke worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten, tenzij U deze rechten bezit, hierover juridische zeggenschap hebt of de vereiste toestemming hiervoor hebt verkregen; geen geïnfecteerde of corrupte bestanden uploaden, noch andere vergelijkbare software die de werking van een andere computer kan aantasten; niet deelnemen aan piramidespelen of kettingbrieven; geen ongevraagde berichten/spam verzenden of posten aan andere Leden; geen bestanden downloaden die zijn verzonden door een Lid als U weet (of zou moeten weten) dat dit onwettig is of de vertrouwelijke aard ervan schendt; het normale functioneren van de Website niet beperken of hinderen; geen gevoelige informatie bekendmaken, bijvoorbeeld over ras, herkomst, politieke of religieuze overtuiging en/of medische gegevens. Om vervalste accounts of spam accounts tegen te gaan hanteren wij strikte regels. Een speler is daarom verplicht zijn profiel naar eer en geweten in te vullen. Wij willen graag dat onze bezoekers ons erop attenderen als er misbruik wordt gemaakt van ons platform. Vervolgens kunnen wij overgaan tot een waarschuwing, of eventueel verwijdering van het account.

1.3 Openbaarheid Bedrijven en leden mogen onder de volgende voorwaarden op de Website adverteren. De voorwaarden waaronder banners, buttons of pop-ups op de Website worden gepubliceerd, zijn op aanvraag verkrijgbaar. Een verzoek hiertoe stuurt U naar: info@voetballoopbaan.nl Naast de basisregels voor het gebruik van de Website, moet publiciteit die aan andere Leden wordt verzonden, voldoen aan de regels van EU-richtlijn 2002/58/EC over privacy en elektronische communicatie, en in het bijzonder aan de volgende regels: publiciteit en/of direct marketing zijn alleen toegestaan op verzoek van Gebruikers en mogen niet als "spam"-berichten worden verzonden; er moet melding worden gemaakt van het recht om toekomstige publiciteit te weigeren. Ook moet op heldere wijze worden duidelijk gemaakt hoe dit recht kan worden toegepast; het is verboden om in het kader van direct marketing iemands e-mailadres of identiteit aan een derde door te geven, tenzij U hiervoor van de betreffende persoon vooraf toestemming hebt gekregen; het is verboden om de herkomst of de naam van oorspronkelijke auteur te verwijderen of te maskeren of om een andere maatregel te nemen waarmee kan worden voorkomen dat een derde de ontvangst van toekomstige publiciteit kan blokkeren; communicatie van commerciële aard moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en altijd duidelijk de naam vermelden van de natuurlijke of rechtspersoon namens wie de communicatie is verzonden; elk aanbod moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en de bijbehorende voorwaarden ervan moeten ondubbelzinnig worden gepresenteerd.

1.4 Toegang beperken, ongeoorloofd gebruik melden en procedure voor aankondiging en verwijdering Indien een Gebruiker niet voldoet aan deze Voorwaarden, zal Voetballoopbaan.nl, indien mogelijk, deze Gebruiker hiervan op de hoogte stellen. Slaagt de Gebruiker er niet in om deze overtreding ongedaan te maken binnen 24 uur na hiervan op de hoogte te zijn gesteld, dan mag Voetballoopbaan.nl tijdelijk haar diensten aan de Gebruiker opschorten en/of diens toegang tot de Website blokkeren of beperken. Daarnaast behoudt Voetballoopbaan.nl expliciet alle rechten om Gebruikers aan te geven bij de relevante autoriteiten en om alle benodigde informatie te verstrekken om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, een rechterlijk bevel of een Algemene Maatregel van Bestuur. Om de benodigde en toepasselijke beperkende maatregelen te kunnen nemen of om ongeoorloofde of lasterlijke Content te kunnen verwijderen, verzoekt Voetballoopbaan.nl Gebruikers om indien zij dergelijke Content op de Website aantreffen, dit te melden op het volgende e-mailadres: info@voetballoopbaan.nl.

1.5 Onrechtmatig gebruik U mag de Website alleen gebruiken op voorwaarde dat u Voetballoopbaan.nl garandeert dat u deze Website niet zult gebruiken voor enig ongeoorloofd doel en dat u deze Voorwaarden, toepasselijke wetgeving en/of enige contractuele bepaling van de Website niet zult schenden. Het is verboden om de diensten van de Website te gebruiken voor enige transacties die leiden tot: illegale toegang tot de gegevens van aangesloten netwerken, en/of al dan niet beveiligde community ‘s; schade aan de correcte werking van de Website of een bedreiging van de mogelijkheid om met andere Gebruikers te communiceren, in het bijzonder door een grote hoeveelheid onterecht verkeer te genereren; schade aan of vernieling van de integriteit van de computergegevens; een schending van enig intellectueel-eigendomsrecht.

1.6 Klachten Klachten & opmerkingen betreft Voetballoopbaan.nl dienen NIET in de documenten geplaatst te worden. Hiervoor kun je altijd contact opnemen met Voetballoopbaan.nl. Als je klachten hebt over de inhoud van nieuwsartikelen dien je contact op te nemen met de redactie via info@voetballoopbaan.nl. Heb je klachten over een bepaalde verwijdering dan dien je tevens contact op te nemen met de moderators op info@voetballoopbaan.nl.

1.7 Verantwoordelijkheid Voetballoopbaan.nl oefent nauwelijks tot geen controle uit op en verleent op geen enkele wijze goedkeuring aan de Content die door Gebruikers wordt gegenereerd, waaronder de berichten of de informatie die op de Website worden gepost en/of gebruikt. Derhalve wijst Voetballoopbaan.nl specifiek alle aansprakelijkheid af voor de Content die door de Gebruikers is gegenereerd of voor enige juridische claim die voortvloeit uit deelname door U of door een andere Gebruiker aan enige community op de Website. In uitbreiding hierop doen Voetballoopbaan.nl en/of aan haar gelieerde bedrijven/personen, medewerkers en leveranciers geen beweringen over de toepasselijkheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, nut en/of nauwkeurigheid van de Content, software, producten, diensten en toegevoegde graphics en elementen die deze Website bevat, ongeacht het gebruik. Voetballoopbaan.nl is niet verantwoordelijk voor enige fout of weglating, noch voor de resultaten die zijn verkregen uit het gebruik van deze Content. De informatie, producten en diensten die in deze Website zijn opgenomen, kunnen technische en inhoudelijke onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Deze Content wordt periodiek gewijzigd en Voetballoopbaan.nl, de aan haar gelieerde bedrijven/personen, medewerkers en/of leveranciers mogen te allen tijde verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan deze Website. In geen enkel geval zal Voetballoopbaan.nl, aan haar gerelateerde partners of bedrijven, directeuren, vertegenwoordigers of medewerkers jegens U of een ander verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige genomen beslissing of ondernomen actie ter ondersteuning van de Content van de Website, noch voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of algemene schade, dan wel voor gevolgschade of enige andere vorm van schade, zelfs indien zij op de hoogte waren gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Met uitzondering van directe schade die voortvloeit uit grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, zijn Voetballoopbaan.nl of haar leveranciers niet aansprakelijk voor directe schade, incidenten, sancties in de vorm van toegekende schadevergoeding, nevenschade, uitzonderlijke schade, indirecte of enige andere vorm van schade, materieel of immaterieel, in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het verlies van gebruik of van gegevens, dan wel winstderving die voortvloeit uit of is gerelateerd aan de werking van deze Website, de vertraging die is gerelateerd aan het gebruik van deze Website of het onvermogen om de Website te gebruiken, de levering van diensten of het onvermogen om dit te doen. Het bovenstaande geldt eveneens voor schade die het gevolg is van enige vorm van informatie, software, producten, diensten en toegevoegde grafische elementen die via deze Website zijn verkregen of die voortvloeien uit het gebruik van deze Website, ongeacht of het hier gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid die het gevolg is van een (quasi-)onrechtmatige daad of dat deze aansprakelijkheid is gebaseerd op risicoaansprakelijkheid of een andere vorm van aansprakelijkheid. Dit is onverminderd van kracht, zelfs indien de Website of een van de leveranciers zou zijn gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze website bevat hypertextkoppelingen naar websites waarover Voetballoopbaan.nl geen zeggenschap heeft. Voetballoopbaan.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden die door middel van hypertextkoppeling of andere koppeling zijn verbonden met de Website van Voetballoopbaan.nl. Er worden ook geen beweringen gedaan over, of garanties verstrekt op de inhoud van een dergelijke website. Voetballoopbaan.nl heeft geen zeggenschap over de aard en de inhoud van deze websites doet geen aanbevelingen over de informatie die zij bevatten of over de producten of diensten van derden. Tot slot wordt U erop gewezen dat U door computerprogramma's van bepaalde websites te downloaden, het risico loopt om intellectuele-eigendomsrechten te schenden en om Uw computer te infecteren met computervirussen. U wordt daarom met aangeraden om bij elk bezoek aan een website van derden, de juridische informatie en het privacy beleid te lezen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van andere websites of gebruikers en deze gebruiksvoorwaarden prevaleren de gebruikersvoorwaarden van Voetballoopbaan.nl. Voetballoopbaan.nl behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website te wijzigen of onderdelen te verwijderen zonder daar van mededeling te moeten doen.

Privacy policiy

2.1 Persoonsgegevens verwerken Gebruikers die geen Lid zijn mogen in principe onderdelen van de Website bezoeken zonder dat zij hiervoor persoonsgegevens moeten opgeven. Echter, om gebruik te maken van bepaalde voordelen (zoals een premium account of een nieuwsbrief) of deel te nemen aan bepaalde activiteiten (zoals prijsvragen of bepaalde acties) en communiceren met andere Gebruikers, moeten Gebruikers bepaalde persoonsgegevens opgeven om Lid te kunnen worden. Op de Website vindt u verdere informatie over de verschillende soorten persoonsgegevens die nodig zijn. Alle persoonsgegevens die aan Voetballoopbaan.nl zijn doorgegeven, worden verwerkt en gebruikt, dat indien van toepassing, zal optreden als gegevensbeheerder in de betekenis van de Nederlandse Wet waarin de bescherming van het privéleven en het verwerken van persoonsgegevens is geregeld. Dergelijke persoonsgegevens worden door Voetballoopbaan.nl of door aan haar gelieerde bedrijven/personen verwerkt en gebruikt volgens de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Voetballoopbaan.nl of de aan haar gelieerde bedrijven/personen verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doelen: ter promotie van de activiteiten van Voetballoopbaan.nl (direct marketing), ter promotie van producten en diensten van partners van (direct marketing) beheer van Leden (cliënt management), marktonderzoek en voor het naleven van overeenkomsten die Voetballoopbaan.nl is aangegaan. De Gebruiker verklaart hierbij het bovenstaande te hebben begrepen en geeft Voetballoopbaan.nl toestemming om de persoonsgegevens die hij aan Voetballoopbaan.nl heeft doorgegeven voor de hierboven vermelde doelen te verwerken en te gebruiken. Elke Gebruiker die zich kan legitimeren met een recto verso kopie van zijn legitimatiebewijs, kan gratis en met een schriftelijk document dat is gedateerd en ondertekend, Voetballoopbaan.nl verzoeken alle relevante persoonsgegevens aan hem door te geven. De Gebruiker kan vervolgens eventuele onjuiste of onvolledige gegevens corrigeren. Op deze manier kan elke Gebruiker Voetballoopbaan.nl verzoeken deze gegevens niet te verwerken voor direct- marketingdoeleinden. Beschikt de Gebruiker over een elektronisch legitimatiebewijs, dan is er voor het uitoefenen van deze rechten ook nog een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel bewijs van inschrijving bij een gemeente nodig. De Gebruiker garandeert Voetballoopbaan.nl dat hij vooraf uit vrije wil toestemming heeft gekregen van alle personen van wie hij persoonsgegevens aan Voetballoopbaan.nl heeft doorgegeven. Deze personen worden volledig door de Gebruiker geïnformeerd van (i) al het mogelijke gebruik van en voorwaarden voor dergelijke gegevens door Voetballoopbaan.nl, (ii) hun recht om Voetballoopbaan.nl te vragen de persoonsgegevens die zij in hun bezit hebben, door te geven, (iii) hun recht om Voetballoopbaan.nl te verzoeken gegevens te rectificeren indien deze onnauwkeurig, onvolledig of verkeerd zijn, nadat hun identiteit afdoende is vastgesteld door overhandiging van een recto verso kopie van hun identiteit, (iv) de coördinaten van Voetballoopbaan.nl, (v) de categorieën ontvangers van deze persoonsgegevens, (vi) het recht om zich, op eigen verzoek en kosteloos, te verzetten tegen het verwerken en gebruik van deze gegevens voor direct- marketingdoeleinden. De Gebruiker garandeert Voetballoopbaan.nl dat gegevens die aan Voetballoopbaan.nl zijn verstrekt, te allen tijde kloppend zijn.

2.2 Persoonsgegevens doorgeven aan derden Voetballoopbaan.nl zal geen persoonsgegevens delen met een derde voor enig ander doel dan die welke in de Voorwaarden staan vermeld. Het is Voetballoopbaan.nl echter wel toegestaan om uw persoonsgegevens bekend te maken in de volgende omstandigheden: (i) soms maakt Voetballoopbaan.nl voor haar Website gebruik van ondersteunende diensten van zorgvuldig geselecteerde derden gebruikt. Deze derden kunnen zo nu en dan toegang hebben tot Uw informatie indien dit nodig is om deze diensten aan Voetballoopbaan.nl te kunnen leveren. In een dergelijke situatie zal Voetballoopbaan.nl haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de betreffende derde de gegevens onder gelijke omstandigheden verwerkt en zich hierbij houdt aan de voor verwerking geldende wetgeving. (ii) indien Voetballoopbaan.nl reden heeft om aan te nemen dat het bekendmaken van deze gegevens nodig is voor identificatie van, contact met of juridische stappen tegen iemand die U schade kan berokkenen of inbreuk kan maken op de rechten van Voetballoopbaan.nl of haar eigendommen of werkzaamheden kan belemmeren, andere Gebruikers op deze Website of een ieder die onder dergelijke activiteiten te lijden zou kunnen hebben; of (iii) wanneer Voetballoopbaan.nl van mening is dat dit wettelijk verplicht is, of in reactie op een verzoek van de overheid in het geval van een strafrechtelijk onderzoek of van een civielrechtelijke zaak. (iv) indien dit is toegestaan door Uw publicatie-instellingen en door uw interactie en communicatie via de Website. U stemt ermee in dat Voetballoopbaan.nl gerechtigd is om persoonsgegevens over te dragen aan derden zoals haar partners en derden die deze gegevens verwerken en die zijn gevestigd in landen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika en India. Voetballoopbaan.nl zal ervoor zorg dragen dat de manier waarop deze derden uw persoonsgegevens verwerken niet in strijd is met de wet op de bescherming van persoonsgegevens. De Website van Voetballoopbaan.nl is bedoeld voor het delen van informatie met anderen en beschikt hiervoor over privacy instellingen die voorkomen dat andere Gebruikers toegang hebben tot Uw informatie. De netwerkarchitectuur van de Website en uw publicatie-instellingen stellen U in staat om met beleid te kunnen beslissen wie er toegang heeft tot Uw informatie. Voetballoopbaan.nl verstrekt geen contactgegevens aan derden zonder Uw toestemming. Wanneer u de Website gebruikt, is het mogelijk dat bepaalde informatie, zoals persoonsgegevens, commentaar, berichten, foto's, video's of andersoortige informatie die u deelt met derden (bijvoorbeeld een vriend of iemand uit uw Netwerk), wordt gedeeld met andere Gebruikers aan de hand van de publicatie-instellingen die u hebt geselecteerd, en daardoor openbaar kan worden. Het delen van informatie geschiedt altijd op eigen risico. Indien het eigendom van Voetballoopbaan.nl geheel of grotendeels, of als afzonderlijke onderdelen van Voetballoopbaan.nl in andere handen zou overgaan, kunnen Uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar zodat de dienst aangeboden kan blijven. Bij een dergelijke gegevensoverdracht blijven deze Voorwaarden van toepassing op Uw informatie. Voetballoopbaan.nl is niet aansprakelijk voor persoonsgegevens die door een Gebruiker zijn verwerkt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van die Gebruiker, die in voorkomende gevallen, kan optreden als gegevensbeheerder in de betekenis van de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

2.3 Niet-persoonsgegevens Voetballoopbaan.nl verzamelt en verwerkt ook niet-persoonsgegevens. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om gegevens te volgen en voor statistische doeleinden (het aantal bezoeken aan de Website, het aantal bezoekers per pagina, de koppelingen naar de websites van derden die op de Website worden getoond en de domeinnamen van de internet service providers van de Gebruikers, enzovoort). Voetballoopbaan.nl gebruikt deze gegevens in samengevoegde vorm om te begrijpen hoe de Website wordt gebruikt zodat de Website eventueel kan worden aangepast en de aangeboden diensten worden verbeterd. Voetballoopbaan.nl logt de Internet Protocol-adressen van de Gebruikers, maar zal deze IP-adressen niet koppelen aan persoonsgegevens. De IP-adressen van Gebruikers worden alleen voor administratiedoeleinden gebruikt. Voetballoopbaan.nl gebruikt deze gegevens alleen voor interne statistische gegevens en om de kwaliteit te verbeteren van de diensten die aan de gebruiker worden aangeboden. In de praktijk betekent dit dat de sessie van de Gebruiker wordt gevolgd, zonder dat de Gebruiker wordt geïdentificeerd. Het is Voetballoopbaan.nl echter wel toegestaan om via de IP-adressen Gebruikers te identificeren als het nodig is om naleving van juridische regels en de Voorwaarden of om de Website en/of andere Gebruikers te beschermen. Een IP-adres is een reeks getallen die automatisch aan Uw computer wordt toegewezen, telkens wanneer U zich aanmeldt bij Uw Internet Service Provider of via het LAN (Local Area Network) of het WAN (Wide Area Network). Uw computer wordt door webservers automatisch herkend aan het IP-adres dat tijdens de internetsessie aan U is toegewezen.

Security & trust liability

3.1 Wachtwoord en toegangscode Elk Lid verklaart zorgvuldig te zullen omgaan met het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en toegangscode. Het Lid is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van deze legitimatiemiddelen. In het geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze middelen, is het Lid verplicht om de Website hiervan zo snel mogelijk op te hoogte te brengen.

3.2 Online communicatie Berichten die u per e-mail aan of via de Website verstuurt, kunnen onbeveiligd zijn. Voetballoopbaan.nl adviseert U geen vertrouwelijke informatie per e-mail te versturen of in de vorm van chatberichten. Als U ervoor kiest om berichten per e-mail of chat te versturen, dan accepteert U het risico dat zij door een derde worden onderschept, verkeerd gebruikt of gewijzigd.

3.3 Beveiliging van de Website Voetballoopbaan.nl doet haar uiterste best om de Website te beveiligen. Daarom exploiteert Voetballoopbaan.nl een beveiligd gegevensnetwerk dat wordt beschermd door firewalls en wachtwoordbescherming die met een wachtwoord is beveiligd. In het Voetballoopbaan.nl Netwerk zijn ook veiligheidsmaatregelen om u te beschermen tegen verlies, misbruik en verandering van Uw Gebruikersgegevens die wij in beheer hebben.

Eigendomsrechten

4.1 Rechtsbescherming van Voetballoopbaan.nl Alle elementen van de Content en de Website zelf zijn onder andere beschermd door nationale en internationale regels op het gebied van de intellectueel-eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot databaserechten en handelsmerken. Zonder vooraf verkregen schriftelijk akkoord van de houder van deze rechten, is het ten strengste verboden om de Website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te kopiëren, aan te passen, te vertalen, de wijzigen of te bewerken, ongeacht de vorm en de manier waarin dit gebeurt (elektronisch of mechanisch). Het schenden van de bovenstaande rechten kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

4.2 Rechtsbescherming van database Voetballoopbaan.nl Voetballoopbaan.nl heeft aanzienlijk geïnvesteerd in het opzetten van haar database. De database van Voetballoopbaan.nl is een originele database waarin onafhankelijke gegevens op een systematische en originele manier worden geïntegreerd. In de creatie van deze database is een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd. De database van Voetballoopbaan.nl wordt onder andere beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving. Zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Voetballoopbaan.nl, is het ten strengste verboden om de database van Voetballoopbaan.nl geheel en gedeeltelijk te reproduceren, te kopiëren, aan te passen, te vertalen, de wijzigen of te bewerken, ongeacht de vorm en de manier waarin dit gebeurt (elektronisch of mechanisch). Volgens deze wetten mag Voetballoopbaan.nl voorkomen dat de gehele inhoud of een aanzienlijk deel hiervan uit de Voetballoopbaan.nl database wordt gehaald en/of wordt hergebruikt. Voetballoopbaan.nl mag legale gebruikers aangeven welke delen van de Voetballoopbaan.nl database zij mogen verwijderen en/of hergebruiken. Legale gebruikers van de Voetballoopbaan.nl database mogen geen actie ondernemen die conflicteert met het normale gebruik van de database of die de legale belangen van Voetballoopbaan.nl op een onredelijke manier zou benadelen. Schending van Voetballoopbaan.nl auteursrecht en/of databaserechten kan leiden tot civiel- of strafrechtelijke vervolging.

4.3 Rechtsbescherming van de Inhoud Wanneer de Gebruiker Inhoud (zoals teksten, logo's, tekeningen, illustraties, afbeeldingen, geluiden, audio, video en audiovisuele bestanden (waarop of waarin de Gebruiker zelf of andere personen voorkomen)) levert aan of uploadt naar de Website of dit doet met gegevens (zoals namen en e-mailadressen van zichzelf of van anderen), dan: geeft hij Voetballoopbaan.nl kosteloos en voor de duur van het auteursrecht onder Nederlandse wetgeving, een internationaal, niet-intrekbaar, niet-exclusief, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht om geheel of gedeeltelijk, in elke vorm, op elke manier en op elk medium , afzonderlijk of in combinatie met andere manieren de Content te gebruiken, reproduceren, communiceren aan het publiek, rangschikken, aanpassen, wijzigen, filmen, afbeelden in de vorm van foto's of tekeningen, vertalen, beschikbaar stellen, exploiteren, distribueren, commercialiseren, bezitten of aanbieden voor commerciële doeleinden, in de handel brengen, verkopen, verspreiden, verhuren, luitlenen en/of integreren in de Website of in enige andere website of dito medium. Voor zover wettelijk is toegestaan, maakt de Gebruiker tegenover Voetballoopbaan.nl geen gebruik van zijn morele rechten voor de Content die hij naar de Website heeft geüpload; garandeert hij dat hij gerechtigd is om dit te doen en genoemde rechten te verschaffen en dat de Content, het verschaffen en uploaden daarvan en het verschaffen van genoemde rechten geen schending vormen van enig recht op intellectueel of industrieel eigendom, privacy recht, portretrecht of enig ander recht van een derde. Indien een derde in verband hiermee een eis neerlegt bij of juridische stappen onderneemt tegen Voetballoopbaan.nl vanwege een aangevoerde schending van enig recht van deze derde, dan zal de Gebruiker, voor eigen kosten en bij het eerste verzoek daartoe van Voetballoopbaan.nl, Voetballoopbaan.nl alle mogelijke informatie, hulp en assistentie (d.w.z. vrijwillig bemiddelen in een onderhandeling, bemiddeling of gerechtelijke actie) bieden die Voetballoopbaan.nl in staat stelt om zich optimaal kan verdedigen en Voetballoopbaan.nl volledig compenseert voor alle compensaties, boetes, kosten en overige kosten (waaronder honoraria en kosten van advocaten en deskundigen) in verband met of voortvloeiende uit een dergelijke claim of stappen.

Termijn

5.1 Beëindiging Voetballoopbaan.nl mag deze Overeenkomst per e-mail opzeggen, zonder voorafgaande hulp van de rechter, en zonder verdere aankondiging, indien: de Gebruiker materieel en/of herhaaldelijk verzuimt om de verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen en een dergelijk verzuim niet heeft verholpen binnen 24 uur na een schriftelijke mededeling hiervan waarin Voetballoopbaan.nl een redelijke specificatie van de aard van het verzuim heeft gegeven; de Gebruiker in gebreke blijft in het tijdig betalen van enig bedrag aan Voetballoopbaan.nl dat voortvloeit uit deze Overeenkomst en een dergelijk verzuim niet verhelpt binnen tien (10) dagen nadat Voetballoopbaan.nl hiervan schriftelijk melding heeft gemaakt.

5.2 Termijn Voor Gebruikers die geen Lid zijn, geldt deze Overeenkomst voor onbeperkte duur. Voor Leden geldt deze Overeenkomst voor een termijn van 15 jaar, ingaande op de datum waarop een Lid zijn registratie op de Website heeft bevestigd.

5.3 Doorlopen van licenties Het beëindigen van deze Overeenkomst volgens het bovenstaande Artikel , is niet van invloed op enige licentie welke onder Artikel aan de Gebruiker is verstrekt.

Algemeen

6.1 Wijzigingen in de voorwaarden Voetballoopbaan.nl behoudt zich het recht voor om alle Voorwaarden voor de toegang tot en/of het gebruik van haar Website aan te passen en te amenderen en de Gebruiker verplicht zich alle hierboven vermelde Voorwaarden te raadplegen voordat hij de Website gebruikt. Bezoek en gebruik van de Website impliceert de instemming van de Gebruiker met de inhoud van alle Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de Website wordt bezocht en/of gebruikt.

6.2 Geen verklaring van afstand Indien de Website enig recht dat of bepaling die voortvloeit uit de Voorwaarden, niet uitoefent, betekent dit niet dat hiermee afstand wordt gedaan van dit recht of deze bepalingen.

6.3 Content opschorten en/of verwijderen Om de kwaliteit van de Website te verbeteren of te onderhouden, mag Voetballoopbaan.nl, zonder voorgaande aankondiging, de toegang tot deze Website geheel of gedeeltelijk opschorten of bepaalde Content tijdelijk of permanent opschorten of verwijderen. Een dergelijke opschorting of verwijdering zal in geen enkel geval leiden tot enige vorm van compensatie.

6.4 Scheidbaarheid Indien een bepaling in deze Voorwaarden, ongeacht de reden, ongeldig of niet-uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden. De Gebruiker aanvaardt dat er dan een vergelijkbare voorwaarde zal gelden, die in doel en gevolg overeenkomt met de ongeldige of niet-uitvoerbare voorwaarde.

6.5 Minderjarigen De Gebruiker garandeert dat hij gerechtigd is om deze overeenkomst aan te gaan. Indien de Gebruiker minderjarig is, dan garandeert hij dat zijn ouders of zijn wettelijke voogd ermee instemmen dat de Gebruiker deze Overeenkomst aangaat.