Algemene voorwaarden

Webshop Voetballoopbaan.nl

VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn juridisch bindend en gelden de toegang tot, het gebruik en het bezoeken van enkele of alle webpagina's en gerelateerde diensten en materialen van de website van Voetballoopbaan.nl.

Voetballoopbaan.nl. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64174115, verleent bezoekers van www.voetballoopbaan.nl en www.voetballoopbaan.com hierbij toegang tot de website en nodigt hen uit kennis te nemen van de website. Door deze website te benaderen en op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden

WAT IS VOETBALLOOPBAAN.NL?

Voetballoopbaan.nl is een online platform dat voetbalspeler & trainers de mogelijkheid biedt zichzelf op een moderne manier online te presenteren d.m.v. een gebruikersaccount. Dit gaat gecombineerd met diverse netwerkmogelijkheden. Ook verkoopt Voeballoopbaan.nl trainingsprogramma’s in de vorm van een ebook, persoonlijke schema's op maat en Membership abonnementen.

INHOUDSOPGAVE:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 - Privacy Policy
Artikel 20 - Security & Trust Liability
Artikel 21 - Eigendomsrechten
Artikel 22 - Termijn
Artikel 23 - Algemeen
Artikel 24 - Gebruik platform
Artikel 25 - VL Membership

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: Voetballoopbaan.nl;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
13. Website/platform: www.voetballoopbaan.nl en www.voetballoopbaan.com
14. Lid: Een gebruiker die zich op de Website heeft geregistreerd volgens de registratieprocedure die op de Website staat vermeld
15. Inhoud/content: teksten, bestanden, foto's, logo's, slagzinnen, nieuwsartikelen, profielen en elk ander materiaal dat op de website is gepubliceerd
16. Gebruiker: Zowel ongeregistreerde als geregistreerde leden websitebezoekers
17. Speler: Een voetbalspeler die aan de voorwaarden voldoet om op onze website een spelersaccount aan te kunnen maken
18. Trainer: Een voetbaltrainer die aan de voorwaarden voldoet om op onze website een trainersaccount aan te kunnen maken

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT ONDERNEMER

Sports Performance Services
KvK-nummer: 64174115

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
b. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
c. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
d. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

a. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
b. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
c. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd niet ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping en een geschikte compensatie voorstellen indien de herroeping terecht is.
2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
3. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
4. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

a. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
b. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
c. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

ARTIKEL 8 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

a. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
b. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
c. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
d. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 10 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

ARTIKEL 11 - DE PRIJS

a. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
b. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
c. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
d. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
e. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
f. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 12 - NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 14 - DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
4. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
5. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
6. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:
1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

5. Duur:
6. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 15 - BETALING

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 16 - KLACHTENREGELING

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 17 - GESCHILLEN

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 18 - AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 19 - PRIVACY POLICY

1. 4 redenen om ons privacy beleid te vertrouwen: 1. Je persoonlijke gegevens worden goed beveiligd. 2. Je persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de zaken die in de privacyverklaring omschreven staan. 3 Zodra je profiel is verwijderd, worden je persoonlijke gegevens ook verwijderd. 4. Je persoonlijke gegevens delen we alleen indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. Houd rekening met de volgende punten als je een profiel aanmaakt op voetballoopbaan.nl: 1. Je profiel is online zichtbaar voor iedereen in de wereld. Er bestaat verder geen mogelijkheid om je account privé te maken. 2. Als je bent ingelogd kun je onder instellingen je voorkeuren aanpassen of je account verwijderen. 3. Andere gebruikers kunnen je berichten sturen via de chatfunctie. 4. Als er vragen/onduidelijkheden zijn betreft ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.
3. Welke persoonsgegevens verwerkt voetballoopbaan.nl: om een profiel aan te maken op ons platform hebben wij een aantal gegevens nodig. Het gaat hierbij op de volgende gegevens:
4. Persoonlijke gegevens: Je naam wordt opgeslagen zodat we weten wie je bent en je op een persoonlijke manier kunnen aanspreken via de mail. Je woonplaats (regio), huidige voetbalclub, elftal, competitie, lengte, gewicht, voorkeursbeen, positie, kwaliteiten, loopbaanstatistieken en ambitie hebben we nodig om je profiel te optimaliseren. Zo kunnen andere gebruikers in één oogopslag zien wie je bent. E-mailadres: We bewaren je e-mailadres om je automatische gegenereerde e-mails te sturen. De automatische gegenereerde e-mails bestaan uit een welkomsmail, tips om je profiel te optimaliseren, netwerkverzoeken en ontvangen chatberichten van andere gebruikers. Verder word je e-mailadres bewaard om nieuwsbrieven te sturen. Je kunt je altijd uitschrijven voor deze mails. Mocht je hier niet uitkomen, neem dan contact met ons op. Inloggegevens: Je inloggegevens bewaren we om de toegang tot je account te beveiligen, maar deze kunnen onze medewerkers zelf niet inzien.
5. Cookies: Enkele van de hiervoor genoemde persoonsgegevens in combinatie met de door ons geplaatste cookies maken het voor ons mogelijk om te bekijken op wat voor manier jij ons platform gebruikt en wat jij interessant vindt. Zo kunnen we ons platform en de advertenties beter optimaliseren. De toestemming die je hebt gegeven voor het plaatsen van cookies en het tonen van advertenties kun je altijd nog intrekken. Onder andere Google presenteert in opdracht van ons advertenties op onze websites. Zij plaatsen daarvoor cookies op uw computer. Ook hierbij geldt dat dit op onze website alleen gebeurt als je daartoe toestemming hebt gegeven. De door Google (Analytics) geplaatste cookies worden in onze opdracht geplaatst. Google treedt daarbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, waarbij Voetballoopbaan.nl de verantwoordelijke is.

ARTIKEL 20 - SECURITY & TRUST LIABILITY

1. Wachtwoord en toegangscode: Elk Lid verklaart zorgvuldig te zullen omgaan met het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en toegangscode. Het Lid is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van deze legitimatiemiddelen. In het geval van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze middelen, is het Lid verplicht om de Website hiervan zo snel mogelijk op te hoogte te brengen.
2. Online communicatie: Berichten die u per e-mail aan of via de Website verstuurt, kunnen onbeveiligd zijn. Voetballoopbaan.nl adviseert U geen vertrouwelijke informatie per e-mail te versturen of in de vorm van chatberichten. Als U ervoor kiest om berichten per e-mail of chat te versturen, dan accepteert U het risico dat zij door een derde worden onderschept, verkeerd gebruikt of gewijzigd.
3. Beveiliging van de Website: Voetballoopbaan.nl doet haar uiterste best om de Website te beveiligen. Daarom exploiteert Voetballoopbaan.nl een beveiligd gegevensnetwerk dat wordt beschermd door firewalls en wachtwoordbescherming die met een wachtwoord is beveiligd. In het Voetballoopbaan.nl Netwerk zijn ook veiligheidsmaatregelen om u te beschermen tegen verlies, misbruik en verandering van Uw Gebruikersgegevens die wij in beheer hebben.

ARTIKEL 21 - EIGENDOMSRECHTEN

1. 4.1 Rechtsbescherming van Voetballoopbaan.nl: Alle elementen van de Content en de Website zelf zijn onder andere beschermd door nationale en internationale regels op het gebied van de intellectueel-eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot databaserechten en handelsmerken. Zonder vooraf verkregen schriftelijk akkoord van de houder van deze rechten, is het ten verboden om de Website geheel of gedeeltelijk te kopiëren of aan te passen.
2. 4.2 Rechtsbescherming van database Voetballoopbaan.nl: De database van Voetballoopbaan.nl wordt onder andere beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving. Zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Voetballoopbaan.nl, is het ten strengste verboden om de database van Voetballoopbaan.nl geheel en gedeeltelijk te reproduceren, te kopiëren of te bewerken.
3. 4.3 Rechtsbescherming van de Inhoud: Wanneer de Gebruiker Inhoud (zoals teksten, logo's, tekeningen, illustraties, afbeeldingen, geluiden, audio, video en audiovisuele bestanden (waarop of waarin de Gebruiker zelf of andere personen voorkomen)) levert aan of uploadt naar de Website of dit doet met gegevens (zoals namen en e-mailadressen van zichzelf of van anderen), dan: geeft hij Voetballoopbaan.nl kosteloos en voor de duur van het auteursrecht onder Nederlandse wetgeving, een internationaal, niet-intrekbaar, niet-exclusief, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht om geheel of gedeeltelijk, in elke vorm, op elke manier en op elk medium , afzonderlijk of in combinatie met andere manieren de Content te gebruiken, reproduceren, communiceren aan het publiek, rangschikken, aanpassen, wijzigen, filmen, afbeelden in de vorm van foto's of tekeningen, vertalen, beschikbaar stellen, exploiteren, distribueren, commercialiseren, bezitten of aanbieden voor commerciële doeleinden, in de handel brengen, verkopen, verspreiden, verhuren, luitlenen en/of integreren in de Website of in enige andere website of dito medium. Voor zover wettelijk is toegestaan, maakt de Gebruiker tegenover Voetballoopbaan.nl geen gebruik van zijn morele rechten voor de Content die hij naar de Website heeft geüpload; garandeert hij dat hij gerechtigd is om dit te doen en genoemde rechten te verschaffen en dat de Content, het verschaffen en uploaden daarvan en het verschaffen van genoemde rechten geen schending vormen van enig recht op intellectueel of industrieel eigendom, privacy recht, portretrecht of enig ander recht van een derde. Indien een derde in verband hiermee een eis neerlegt bij of juridische stappen onderneemt tegen Voetballoopbaan.nl vanwege een aangevoerde schending van enig recht van deze derde, dan zal de Gebruiker, voor eigen kosten en bij het eerste verzoek daartoe van Voetballoopbaan.nl, Voetballoopbaan.nl alle mogelijke informatie, hulp en assistentie (d.w.z. vrijwillig bemiddelen in een onderhandeling, bemiddeling of gerechtelijke actie) bieden die Voetballoopbaan.nl in staat stelt om zich optimaal kan verdedigen en Voetballoopbaan.nl volledig compenseert voor alle compensaties, boetes, kosten en overige kosten (waaronder honoraria en kosten van advocaten en deskundigen) in verband met of voortvloeiende uit een dergelijke claim of stappen.

ARTIKEL 22 - TERMIJN

1. Beëindiging: Voetballoopbaan.nl mag deze Overeenkomst per e-mail opzeggen, zonder voorafgaande hulp van de rechter, en zonder verdere aankondiging, indien: de Gebruiker materieel en/of herhaaldelijk verzuimt om de verplichtingen onder deze Overeenkomst na te komen en een dergelijk verzuim niet heeft verholpen binnen 24 uur na een schriftelijke mededeling hiervan waarin Voetballoopbaan.nl een redelijke specificatie van de aard van het verzuim heeft gegeven; de Gebruiker in gebreke blijft in het tijdig betalen van enig bedrag aan Voetballoopbaan.nl dat voortvloeit uit deze Overeenkomst en een dergelijk verzuim niet verhelpt binnen tien (10) dagen nadat Voetballoopbaan.nl hiervan schriftelijk melding heeft gemaakt.
2. Termijn: Voor Gebruikers die geen Lid zijn, geldt deze Overeenkomst voor onbeperkte duur. Voor Leden geldt deze Overeenkomst voor een termijn van 15 jaar, ingaande op de datum waarop een Lid zijn registratie op de Website heeft bevestigd.
3. Doorlopen van licenties: Het beëindigen van deze Overeenkomst volgens het bovenstaande Artikel , is niet van invloed op enige licentie welke onder Artikel aan de Gebruiker is verstrekt.

ARTIKEL 23 - ALGEMEEN

1. Wijzigingen in de voorwaarden: Voetballoopbaan.nl behoudt zich het recht voor om alle Voorwaarden voor de toegang tot en/of het gebruik van haar Website aan te passen en te amenderen en de Gebruiker verplicht zich alle hierboven vermelde Voorwaarden te raadplegen voordat hij de Website gebruikt. Bezoek en gebruik van de Website impliceert de instemming van de Gebruiker met de inhoud van alle Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat de Website wordt bezocht en/of gebruikt.
2. Geen verklaring van afstand: Indien de Website enig recht dat of bepaling die voortvloeit uit de Voorwaarden, niet uitoefent, betekent dit niet dat hiermee afstand wordt gedaan van dit recht of deze bepalingen.
3. Content opschorten en/of verwijderen: Om de kwaliteit van de Website te verbeteren of te onderhouden, mag Voetballoopbaan.nl, zonder voorgaande aankondiging, de toegang tot deze Website geheel of gedeeltelijk opschorten of bepaalde Content tijdelijk of permanent opschorten of verwijderen. Een dergelijke opschorting of verwijdering zal in geen enkel geval leiden tot enige vorm van compensatie.
4. Scheidbaarheid: Indien een bepaling in deze Voorwaarden, ongeacht de reden, ongeldig of niet-uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden. De Gebruiker aanvaardt dat er dan een vergelijkbare voorwaarde zal gelden, die in doel en gevolg overeenkomt met de ongeldige of niet-uitvoerbare voorwaarde.
5. Minderjarigen: De Gebruiker garandeert dat hij gerechtigd is om deze overeenkomst aan te gaan. Indien de Gebruiker minderjarig is, dan garandeert hij dat zijn ouders of zijn wettelijke voogd ermee instemmen dat de Gebruiker deze Overeenkomst aangaat.

ARTIKEL 24 – GEBRUIK PLATFORM

1. Inhoud: U erkent dat de Website bestaat uit openbare communicatie en berichten tussen de Gebruikers van de site en dat de communicatie op de Website niet altijd privékarakter heeft. U stemt ermee in dat andere Gebruikers in staat kunnen zijn om uw communicatie of berichten op de Website te lezen.
2. Basis Regels: De Website bevat communicatie en presentatie mogelijkheden. U stemt ermee in dat u de Website alleen gebruikt voor het verzenden en/of ontvangen van informatie die kenmerkend is voor of betrekking heeft op de aard van de Website. Door de Website te gebruiken gaat u akkoord met de naleving van de volgende regels: op generlei wijze iemand beledigen, provoceren, stalken/bedreigen, noch de rechten van derden schenden (met name de rechten van het individu, waaronder begrepen het recht op een privéleven); geen topics of elementen, namen of informatie vrijgeven, doorgeven, op een server opslaan, distribueren of verspreiden als de tekst kan worden aangemerkt als ongepast, kwetsend voor religieuze of ethische overtuigingen, racistisch, lasterlijk, obsceen, immoreel of onrechtmatig, of dat hierdoor sprake is van het overtreden van enig recht, in het bijzonder de intellectuele-eigendomsrechten; geen bestanden uploaden die software of andere elementen bevatten welke worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten, tenzij U deze rechten bezit, hierover juridische zeggenschap hebt of de vereiste toestemming hiervoor hebt verkregen; geen geïnfecteerde of corrupte bestanden uploaden, noch andere vergelijkbare software die de werking van een andere computer kan aantasten; niet deelnemen aan piramidespelen of kettingbrieven; geen ongevraagde berichten/spam verzenden of posten aan andere Leden; geen bestanden downloaden die zijn verzonden door een Lid als U weet (of zou moeten weten) dat dit onwettig is of de vertrouwelijke aard ervan schendt; het normale functioneren van de Website niet beperken of hinderen; geen gevoelige informatie bekendmaken, bijvoorbeeld over ras, herkomst, politieke of religieuze overtuiging en/of medische gegevens. Om vervalste accounts of spam accounts tegen te gaan hanteren wij strikte regels. Een speler is daarom verplicht zijn profiel naar eer en geweten in te vullen. Wij willen graag dat onze bezoekers ons erop attenderen als er misbruik wordt gemaakt van ons platform. Vervolgens kunnen wij overgaan tot een waarschuwing, of eventueel verwijdering van het account.
3. Openbaarheid: Bedrijven en leden mogen onder de volgende voorwaarden op de Website adverteren. De voorwaarden waaronder banners, buttons of pop-ups op de Website worden gepubliceerd, zijn op aanvraag verkrijgbaar. Naast de basisregels voor het gebruik van de Website, moet publiciteit die aan andere Leden wordt verzonden, voldoen aan de regels van EU-richtlijn 2002/58/EC over privacy en elektronische communicatie, en in het bijzonder aan de volgende regels: publiciteit en/of direct marketing zijn alleen toegestaan op verzoek van Gebruikers en mogen niet als "spam"-berichten worden verzonden; er moet melding worden gemaakt van het recht om toekomstige publiciteit te weigeren. Ook moet op heldere wijze worden duidelijk gemaakt hoe dit recht kan worden toegepast; het is verboden om in het kader van direct marketing iemands e-mailadres of identiteit aan een derde door te geven, tenzij U hiervoor van de betreffende persoon vooraf toestemming hebt gekregen; het is verboden om de herkomst of de naam van oorspronkelijke auteur te verwijderen of te maskeren of om een andere maatregel te nemen waarmee kan worden voorkomen dat een derde de ontvangst van toekomstige publiciteit kan blokkeren; communicatie van commerciële aard moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en altijd duidelijk de naam vermelden van de natuurlijke of rechtspersoon namens wie de communicatie is verzonden; elk aanbod moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en de bijbehorende voorwaarden ervan moeten ondubbelzinnig worden gepresenteerd.
4. Toegang beperken, ongeoorloofd gebruik melden en procedure voor aankondiging en verwijdering: Indien een Gebruiker niet voldoet aan deze Voorwaarden, zal Voetballoopbaan.nl, indien mogelijk, deze Gebruiker hiervan op de hoogte stellen. Slaagt de Gebruiker er niet in om deze overtreding ongedaan te maken binnen 24 uur na hiervan op de hoogte te zijn gesteld, dan mag Voetballoopbaan.nl tijdelijk haar diensten aan de Gebruiker opschorten en/of diens toegang tot de Website blokkeren of beperken.
5. Onrechtmatig gebruik: U mag de Website alleen gebruiken op voorwaarde dat u Voetballoopbaan.nl garandeert dat u deze Website niet zult gebruiken voor enig ongeoorloofd doel en dat u deze Voorwaarden, toepasselijke wetgeving en/of enige contractuele bepaling van de Website niet zult schenden. Het is verboden om de diensten van de Website te gebruiken voor enige transacties die leiden tot: illegale toegang tot de gegevens van aangesloten netwerken, en/of al dan niet beveiligde community ‘s; schade aan de correcte werking van de Website of een bedreiging van de mogelijkheid om met andere Gebruikers te communiceren, in het bijzonder door een grote hoeveelheid onterecht verkeer te genereren; schade aan of vernieling van de integriteit van de computergegevens; een schending van enig intellectueel-eigendomsrecht.
6. Klachten: Voor klachten kun je altijd contact opnemen met Voetballoopbaan.nl. Als je klachten hebt over de inhoud van blogs dien je contact op te nemen met de redactie. Heb je klachten over een bepaalde verwijdering dan dien je tevens contact op te nemen met de moderators.
7. Verantwoordelijkheid: Voetballoopbaan.nl oefent nauwelijks tot geen controle uit op en verleent op geen enkele wijze goedkeuring aan de Content die door Gebruikers wordt gegenereerd, waaronder de berichten of de informatie die op de Website worden gepost en/of gebruikt. Derhalve wijst Voetballoopbaan.nl specifiek alle aansprakelijkheid af voor de Content die door de Gebruikers is gegenereerd of voor enige juridische claim die voortvloeit uit deelname door U of door een andere Gebruiker aan enige community op de Website. In uitbreiding hierop doen Voetballoopbaan.nl en/of aan haar gelieerde bedrijven/personen, medewerkers en leveranciers geen beweringen over de toepasselijkheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, nut en/of nauwkeurigheid van de Content, software, producten, diensten en toegevoegde graphics en elementen die deze Website bevat, ongeacht het gebruik. Voetballoopbaan.nl is niet verantwoordelijk voor enige fout of weglating, noch voor de resultaten die zijn verkregen uit het gebruik van deze Content. De informatie, producten en diensten die in deze Website zijn opgenomen, kunnen technische en inhoudelijke onnauwkeurigheden of typefouten bevatten. Deze Content wordt periodiek gewijzigd en Voetballoopbaan.nl, de aan haar gelieerde bedrijven/personen, medewerkers en/of leveranciers mogen te allen tijde verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan deze Website. In geen enkel geval zal Voetballoopbaan.nl, aan haar gerelateerde partners of bedrijven, directeuren, vertegenwoordigers of medewerkers jegens U of een ander verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige genomen beslissing of ondernomen actie ter ondersteuning van de Content van de Website, noch voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of algemene schade, dan wel voor gevolgschade of enige andere vorm van schade, zelfs indien zij op de hoogte waren gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Met uitzondering van directe schade die voortvloeit uit grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, zijn Voetballoopbaan.nl of haar leveranciers niet aansprakelijk voor directe schade, incidenten, sancties in de vorm van toegekende schadevergoeding, nevenschade, uitzonderlijke schade, indirecte of enige andere vorm van schade, materieel of immaterieel, in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het verlies van gebruik of van gegevens, dan wel winstderving die voortvloeit uit of is gerelateerd aan de werking van deze Website, de vertraging die is gerelateerd aan het gebruik van deze Website of het onvermogen om de Website te gebruiken, de levering van diensten of het onvermogen om dit te doen. Het bovenstaande geldt eveneens voor schade die het gevolg is van enige vorm van informatie, software, producten, diensten en toegevoegde grafische elementen die via deze Website zijn verkregen of die voortvloeien uit het gebruik van deze Website, ongeacht of het hier gaat om contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid die het gevolg is van een (quasi-)onrechtmatige daad of dat deze aansprakelijkheid is gebaseerd op risicoaansprakelijkheid of een andere vorm van aansprakelijkheid. Dit is onverminderd van kracht, zelfs indien de Website of een van de leveranciers zou zijn gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze website bevat hypertextkoppelingen naar websites waarover Voetballoopbaan.nl geen zeggenschap heeft. Voetballoopbaan.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden die door middel van hypertextkoppeling of andere koppeling zijn verbonden met de Website van Voetballoopbaan.nl. Er worden ook geen beweringen gedaan over, of garanties verstrekt op de inhoud van een dergelijke website. Voetballoopbaan.nl heeft geen zeggenschap over de aard en de inhoud van deze websites doet geen aanbevelingen over de informatie die zij bevatten of over de producten of diensten van derden. Tot slot wordt U erop gewezen dat U door computerprogramma's van bepaalde websites te downloaden, het risico loopt om intellectuele-eigendomsrechten te schenden en om Uw computer te infecteren met computervirussen.

ARTIKEL 25 - VL Membership

1. Beëindiging overeenkomst: Voor Members die aangemeld zijn voor het VL Membership, geldt deze Overeenkomst voor minimaal zes maanden. Na zes maanden is het maandelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van één maand.
2. Automatisch incasso: de automatische incasso vindt maandelijks plaats op de laatste werkdag van de maand. Bij een geweigerde incasso wordt er 1 euro administratiekosten in rekening gebracht. De Member dient het openstaande bedrag inclusief administratiekosten over te maken op het bankrekeningnummer van Voetballoopbaan.nl.
3. Toegang beperken, ongeoorloofd gebruik melden en procedure voor aankondiging en verwijdering: Indien een Member niet voldoet aan deze Voorwaarden, zal Voetballoopbaan.nl, indien mogelijk, deze Member hiervan op de hoogte stellen. Slaagt de Member er niet in om deze overtreding ongedaan te maken na hiervan op de hoogte te zijn gesteld, dan mag Voetballoopbaan.nl tijdelijk haar diensten aan de Members opschorten en/of diens toegang tot het membership blokkeren of beperken.

Contact

Informatie

Menu

Copyright © 2023 voetballoopbaan.nl